DCADDBUTTON ACTION code block

This forum is for eXpress++ general support.
Post Reply
Message
Author
Victorio
Posts: 574
Joined: Sun Jan 18, 2015 11:43 am
Location: Slovakia

DCADDBUTTON ACTION code block

#1 Post by Victorio »

Hi everybody,

I lost half day when search mistakes with my function.
I have TOOLBARS and in ACTION I have some code block. Today I want create some tool button with codeblock with more rows and Xbase compiler still freezes.
I absolutely do not know why, everythink looks to some limitations in ACTION code.

Can be some problem with this ?

Here is block which not work, when compile program, xbase workbench freeze. When use less rows, xbase compile without problems.
Sorry I do not know why board discompose my formatted text source file, maybe because I used tabs

Code: Select all

    DCADDBUTTON CAPTION "LV+CHRONO STOT/NESTOT OD DÁTUMU" PARENT oToolbar3 ;
    TOOLTIP "Tlač Listu vlastníctva - formát WISKN, chronológia v texte LV" ;
	SIZE 38*znakpixc[1],2.2*fontnv ;
	ACTION {|aslv|eval(bslvtest),eval(bslvtest2),;		// 9.12.2019 pridané aslv pole
		aslv:=ZADAJDATCH(),;				// 9.12.2019 pridané zadanie dátumu od - do a uloženie do pomocného poľa aslv
		iif (slvtest[1]=.T. .or. (slvtest[1]=.F. .and. slvtest2[1]=.F. .and. slvtest[4]=.F.),;				// ak stotožnené alebo nestotožnené
		{;
		ladenie("LV STOTOŽNENÉ alebo NESTOTOŽNENÉ"),;
		slvtest[2]:=aslv[2],;				// 9.12.2019 prepíšem dátum od ktorého sa má spracovať na zadaný dátum
		iif(naozaj2rlvch(SLV->CLV,"0"),;
		{;
		pwbezpotvrdenia:=1,;									// aby nezobrazoval okno pre výber intervalu, lebo iba od stotožnenia, a tiež zbytočne zdržuje
		(autoref:=.F.),;
		povsel1:=select(),povrec1:=recno(),pomslvclv:=SLV->CLV, ;				// vypnutie refreshu, zapamätanie pozície tu v databáze VLASTNICI
		refreshstop(),;
		relvyp(),;										// vypínam relácie
		eval(bSLVTEST),;
		slvtest[2]:=aslv[2],;				// 9.12.2019 znova prepíšem dátum od ktorého sa má spracovať na zadaný dátum
		typlvsch(2),;
		lvpluschrono:=.T.,;		// prepnutie na typ LV s chrono v texte
		iif(pwnajprvchrono=0,;
	   	  {pzvolenelv:=flv(4,30,pomslvclv,slvtest)},;						// generovanie LV ak pôvodné poradie LV a potom chrono
		  {pzvolenelv:=pomslvclv,pomtfclv:=pomslvclv}),;					// ošetrenie, ak najprv robím chrono a potom PV, takže premenné musím nadefinovať
		iif(pzvolenelv!=0, ;									// ošetrenie na prerušenie v dialógu
		  { ;
		  iif(pomslvclv!=pomtfclv,;
			{pomslvclv:=pomtfclv,DbSeek(pomslvclv),povrec1:=recno()},;
			nil), ;	
		  iif(lvpluschrono=.T., ;									
			{tlaczdroj:=vybertlaczdroj(1), ;						// nastavenie umiestnenia protokolu
			typredukcie:=vybertypredukcie(2), ;						// nastavenie typu redukcie protokolu
			iif(mcislolv=0 .or. (lopch=.F. .and. lopch2=.F.),pomhvzch:=HVZCH(1,1,1,0,0,1,1,0,0,pomslvclv,cku,30),pomhvzch:=999999)},;	// nastavenie typu redukcie protokolu
			{pomhvzch:=1}), ;				// generovanie chronológie
		  select(povsel1), ;
		  dbselectarea(41),;				// doplnené 8.10.2018 !!!
		  Eval(bSLVOLP), ;									// prepnutie do OLP
		  DbGoto(pomhvzch), ;									// skok na záznam v OLP kde je odkaz na protokol z HVZCH
		  iif(pomhvzch=0,{lvpluschrono:=.F.},nil), ;						// znulovanie príznaku ak preruším hľadanie
		  iif(lvpluschrono=.T., ;	
			{iif((tlaczdroj[2]!=0 .and. typredukcie!=0),;
			   {iif((lopch=.F. .and. lopch2=.F.),zlucptk(OLP->nazptk,tlaczdroj[2],.T.),NIL),;
			   iif(typredukcie=2,;							// ak zvolená redukcia protokolu
			     {iif((pwnajprvchrono=0),;
				   {chronodbffile:=redukciaptkch(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk",tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptkch",1,1),extred:="ch"},;
				   {iif(mcislolv=0 .or. (lopch=.F. .and. lopch2=.F.),chronodbffile:=redukciaptkch2dbf(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk",tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk",1,1),NIL),extred:=""});	// 7.5.2018 tu vyradené ptkch a ch, lebo nižšie pri konfex havarovalo, pov.zapis je nižšie
				 },;
			     {extred:=""}), ;							// neredukovaný protokol bez extred ch
				 iif((pwnajprvchrono=1),;						// ak opačné poradie, tu ošetrené na znovuotvorenie databáz atď. parametre	
				   {otvordbfpreslv(30),;
				   pomslvclv:=pzvolenelv,;
				   pomtfclv:=pzvolenelv,;
				   pzvolenelv:=flv(4,30,pomslvclv,slvtest,pwchronovlv);		// až tu skúsim generovať LV	
				   },;
				   nil),;
			iif((pwnajprvchrono=1 .and. pzvolenelv!=0) .or. (pzvolenelv!=0 .and. konfex(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk"+extred)=.T.),;	// tu by som asi mal iba ak to nie je lv s chrono ? či pozn 17.9.2019
	  		  {PTK2PDF_DCPS(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk"+extred)},;
			  {nil})},;
			nil), ;
		   },nil), ;										// prepnutie znova na SLV ale neviem či ok
		},nil), ;										// koniec ošetrenia na nezadanie LV v dialógu
		otvordbfpreslv(30),select(povsel1),;							// znovuotvorenie všetkých databáz a otvorenie pôvodnej databázy
		relzap(),DbGoTo(povrec1),refreshstart(),(autoref:=.T.),Eval(bSLVOLP), ;			// zapnutie relácie scope, skok na pôvodné miesto
		oBrowseslv:RefreshAll(),oBrowseo:RefreshAll(),;										// refresh databáz
		typlvsch(1),;		// vrátenie pôvodného nastavenia
		lvpluschrono:=.F.,;	// vypnutie LV s chrono v texte, lebo hore fixne zapínam
		pwbezpotvrdenia:=0;									// vrátenie pôvodnej hodnoty
		},nil);			// tj. ak užívateľ nepotvrdí LV s chronológiou
		},iif(slvtest2[1]=.F.,oznam("LV nie je stotožnené, tlač LV s chronológiou nie je povolená !"),oznam("LV je stotožnené ale zrušené, tlač LV s chronológiou nie je povolená !"))),;
		iif((slvtest[1]=.F. .and. slvtest2[1]=.T.) .or. (slvtest[1]=.F. .and. slvtest2[1]=.F. .and. slvtest[4]=.T.),;
		{;
ladenie("tu dám celú funkciu ak platí druhá podmienka pre zrušené LVčka"),;
		iif (slvtest2[1]=.T.,;			// tu vyhodnotím parameter stotožnené a zrušené
		   {;
		   llvstzr:=.T.,;					// nastavenie že sa bude spracovávať zrušené stotožnené LV
		   dlvstzr:=dtoc(stod(substr(SLV->CAS,1,8))),;	// zistenie dátumu stotožnenia už tu, lebo musí z databázy ST
		   dlvstzr:=dtoc(slvtest[2]),;			// 13.2.2018 skúšam prepísať dátumom z deleted záznamu v LV
		   drlvstzr:=dtoc(SLV->DATB),;			// zistenie dátumu zrušenia LV tu, lebo musí z databázy ST		
		   iif(naozaj2rlvch(SLV->CLV,"0"),;
		     {;
		      pwbezpotvrdenia:=1,;									// aby nezobrazoval okno pre výber intervalu, lebo iba od stotožnenia, a tiež zbytočne zdržuje
		     (autoref:=.F.),;
		     povsel1:=select(),povrec1:=recno(),pomslvclv:=SLV->CLV, ;				// vypnutie refreshu, zapamätanie pozície tu v databáze VLASTNICI
		     refreshstop(),;
		     relvyp(),;											// vypínam relácie
		     eval(bSLVTEST),;										// zisťujem či je LV stotožnené
		     typlvsch(2),;
		     lvpluschrono:=.T.,;		// prepnutie na typ LV s chrono v texte
		     iif(pwnajprvchrono=0,;
	   	       {pzvolenelv:=flv(4,30,pomslvclv,slvtest)},;							// generovanie LV ak pôvodné poradie LV a potom chrono
		       {pzvolenelv:=pomslvclv,pomtfclv:=pomslvclv}),;						// ošetrenie, ak najprv robím chrono a potom PV, takže premenné musím nadefinovať
		     iif(pzvolenelv!=0, ;										// ošetrenie na prerušenie v dialógu
		       { ;
		        iif(pomslvclv!=pomtfclv,;
			      {pomslvclv:=pomtfclv,DbSeek(pomslvclv),povrec1:=recno()},;
			      nil), ;	
		        iif(lvpluschrono=.T., ;
			      {tlaczdroj:=vybertlaczdroj(1), ;								// nastavenie umiestnenia protokolu
			      typredukcie:=vybertypredukcie(2), ;								// nastavenie typu redukcie protokolu
			      iif(mcislolv=0 .or. (lopch=.F. .and. lopch2=.F.),pomhvzch:=HVZCH(1,1,1,0,0,1,1,0,0,pomslvclv,cku,30),pomhvzch:=999999)},;							// nastavenie typu redukcie protokolu
			      {pomhvzch:=1}), ;				// generovanie chronológie
		          select(povsel1), ;
		          dbselectarea(41),;				// doplnené 8.10.2018 !!!
		          Eval(bSLVOLP), ;											// prepnutie do OLP
		          DbGoto(pomhvzch), ;									// skok na záznam v OLP kde je odkaz na protokol z HVZCH
		          iif(pomhvzch=0,{lvpluschrono:=.F.},nil), ;						// znulovanie príznaku ak preruším hľadanie
		          iif(lvpluschrono=.T., ;	
			        {iif((tlaczdroj[2]!=0 .and. typredukcie!=0),;
			          {iif((lopch=.F. .and. lopch2=.F.),zlucptk(OLP->nazptk,tlaczdroj[2],.T.),NIL),;
			           iif(typredukcie=2,;						// ak zvolená redukcia protokolu
			             {iif((pwnajprvchrono=0),;
				           {chronodbffile:=redukciaptkch(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk",tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptkch",1,1),extred:="ch"},;
				           {iif(mcislolv=0 .or. (lopch=.F. .and. lopch2=.F.),chronodbffile:=redukciaptkch2dbf(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk",tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk",1,1),NIL),extred:=""});	// 7.5.2018 tu vyradené ptkch a ch, lebo nižšie pri konfex havarovalo, pov.zapis je nižšie
				         },;
			             {extred:=""}), ;						// neredukovaný protokol bez extred ch
				       iif((pwnajprvchrono=1),;						// ak opačné poradie, tu ošetrené na znovuotvorenie databáz atď. parametre	
				         {otvordbfpreslv(30),;
				         pomslvclv:=pzvolenelv,;
				         pomtfclv:=pzvolenelv,;
				         pzvolenelv:=flv(4,30,pomslvclv,slvtest,pwchronovlv);				// až tu skúsim generovať LV	
				         },;
				         nil),;
			           iif((pwnajprvchrono=1 .and. pzvolenelv!=0) .or. (pzvolenelv!=0 .and. konfex(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk"+extred)=.T.),;	// tu by som asi mal iba ak to nie je lv s chrono ? či pozn 17.9.2019
	  		             {PTK2PDF_DCPS(tlaczdroj[1]+alltrim(OLP->NAZPTK)+".ptk"+extred)},;
			             {nil});
					  },;
					  nil;
					  ), ;
		   		    },nil;
				   ), ;											// prepnutie znova na SLV ale neviem či ok
				  },nil), ;											// koniec ošetrenia na nezadanie LV v dialógu
				otvordbfpreslv(30),select(povsel1),;								// znovuotvorenie všetkých databáz a otvorenie pôvodnej databázy
				relzap(),DbGoTo(povrec1),refreshstart(),(autoref:=.T.),Eval(bSLVOLP), ;		// zapnutie relácie scope, skok na pôvodné miesto
				oBrowseslv:RefreshAll(),oBrowseo:RefreshAll(),;										// refresh databáz
				typlvsch(1),;		// vrátenie pôvodného nastavenia
				lvpluschrono:=.F.,;	// vypnutie LV s chrono v texte, lebo hore fixne zapínam
				pwbezpotvrdenia:=0;									// vrátenie pôvodnej hodnoty
			  },nil);			// tj. ak užívateľ nepotvrdí LV s chronológiou
		    },;
			iif(slvtest2[1]=.F.,oznam("LV nie je stotožnené, tlač LV s chronológiou nie je povolená !"),oznam("LV je stotožnené ale zrušené, tlač LV s chronológiou nie je povolená !"));
		   ),;
		  llvstzr:=.F.,;					// nastavenie že sa bude spracovávať zrušené stotožnené LV
		  dlvstzd:=dtoc(date()),;				// tu iba pre istotu zmeniť na aktuálny dátum, aby niekde nechýbala hodnota		
		  drlvstzd:=dtoc(date());				// tu iba pre istotu zmeniť na aktuálny dátum, aby niekde nechýbala hodnota		
		},;
		{;
		NIL;
		};
		);		// koniec podmienky
		} ;		// koniec celého action bloku
    HIDE {||zoompor=.T.,lanalyzy=.F.} ;
    CONFIG oConfig1

Post Reply